Godło Rzeczypospolitej Polskiej

› Szybki kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Krzywoustego

67 - 200 Głogów
ul. Jedności Robotniczej 10
tel/fax: 76 834 21 38
email: sekretariat@lo1glogow.pl

займ на карту онлайн

Ważne linki

Powiat Głogów Librus

Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020".

› Wirtualna panorama szkoły


Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2022
pon wt śr czw pt sob nie
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Regulaminy

bib 12 

Regulamin biblioteki szkolnej
 
1.  Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, inni nauczyciele, absolwenci.
2. Biblioteka jest miejscem pracy edukacyjnej i samokształceniowej uczniów.
3. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni, który można przedłużyć.
5. Zgubienie lub zniszczenie książki wymaga odkupienia tej samej lub wpłacenia kwoty pieniężnej ustalonej przez Dyrektora Szkoły.
6. Książki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
7. W bibliotece czytelnicy powinni zachować ciszę i porządek, jak również dbać o jej mienie.
 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
 
1. ICIM służy wyłącznie pracy edukacyjnej i samokształceniowej.
2. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jeden uczeń lub zespół uczniów z polecenia nauczyciela.
3. Informacje z Internetu oraz wyniki swojej pracy na komputerze wolno przegrać na własny nośnik elektroniczny,
ale nie wolno ich wgrywać na twardy dysk komputera.
4. Zakazane jest korzystanie ze stron dotyczących przemocy, pornografii, itp.
5. Uczniowie nie stosujący się do Regulaminu ICIM mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z ICIM.

 

Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i  materiałów ćwiczeniowych , których zakupu dokonano z  dotacji celowej z MEN w Gimnazjum Dwujęzycznym w Głogowie 

 

1.  Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2.  Ilekroć mowa o:

  • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, zakupiony z dotacji celowej;
  • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania;
  • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne są zaewidencjonowane w zasobach biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, a uczeń otrzymuje je na okres trwania roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje na stałe.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić razem z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

5. Każdy uczeń szkoły, który rozpoczął naukę w klasie I Gimnazjum Dwujęzycznego w  roku szkolnym 2015/2016 i później,  jest uprawniony do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz otrzymania materiałów ćwiczeniowych. zakupionych z dotacji celowej MEN.

6. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych (termin może ulec przesunięciu w przypadku opóźnienia dostawy podręczników z wydawnictwa), z terminem zwrotu do 24 czerwca danego roku szkolnego. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą otrzymania pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

7. Wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych odbywa się w wyznaczonym dla klasy przedziale czasowym, w obecności wychowawcy klasy, który potwierdza protokolarnie odbiór wszystkich materiałów przez uczniów danej klasy.

8.  Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

  • uczeń jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych mu podręczników i materiałów edukacyjnych;
  • uczeń jest zobowiązany do zabezpieczenia podręcznika i materiałów edukacyjnych  okładką;
  • uczeń wykonuje ćwiczenia wyłącznie  w otrzymanych materiałach ćwiczeniowych;
  • zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  • zabrania się wyrywania kartek z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych;
  • podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

9. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów oraz rodziców o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.

10. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie podręczników i materiałów edukacyjnych.

11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu zgodnie z cenami ogłaszanymi przez MEN. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.

12. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócony podręcznik i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego.

13.  W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkoły, do której uczeń przechodzi.

14.  Z Regulaminem powinni zapoznać się uczniowie oraz ich rodzice /prawni opiekunowie.

15. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

16. Decyzje w kwestiach wypożyczania lub udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych nieujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

17.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2014 r. poz. 811

Regulamin korzystania z nowości wydawniczych zakupionych w ramach dotacji celowej w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie

1.Wszystkie wydawnictwa, których zakupu dokonano z dotacji są własnością szkoły.
2.Wszystkie wydawnictwa są zaewidencjonowane w zasobach biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie.
3.Każdy uczeń szkoły jest uprawniony do ich wypożyczania.
4.Wypożyczanie odbywa się według ustalonych zasad:
•Uczeń może wypożyczyć maksymalnie 2 egzemplarze książek/innych wydawnictw na okres 1 miesiąca.
•Jeśli książka/inne wydawnictwo nie zostanie zwrócona w terminie, uczeń nie będzie mógł wypożyczyć z biblioteki szkolnej również innych pozycji, nie objętych dotacją.
•Uczeń jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych wydawnictw.
5.Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia lub zagubienia pozycji objętych dotacją.
6.Książki/inne wydawnictwa objęte dotacją uczeń może wypożyczyć również na okres ferii lub wakacji. W przypadku wypożyczenia książek na okres wakacji, termin wypożyczenia wydłuża się do 2 miesięcy.
7.Z niniejszym Regulaminem powinni zapoznać się zarówno uczniowie, jak ich rodzice.
8.Organem uprawnionym do zmian w Regulaminie jest Dyrektor Szkoły.
9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 roku.