› Nawigacja strony

Newsy

› Sport

Newsy

› Sukcesy duże i małe

Akademia Kobiecości

Solidarna Szkoła

Bezpieczna Szkoła

WPAiE – współpraca

Szkoła Dialogu

Wiarygodna Szkoła

Projekt „Miedziowa pracownia”

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

› Szybki kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Krzywoustego

67 - 200 Głogów
ul. Jedności Robotniczej 10
tel/fax: 76 834 21 38
email: sekretariat@lo1glogow.pl

займ на карту онлайн

Srebrna Szkoła 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce ( 109 miejsce ) sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Ważne linki

Fronter
Librus Powiat Głogów

› Wirtualna panorama szkoły


Kalendarz wydarzeń

Listopad 2018
pon wt śr czw pt sob nie
« Paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

RODO

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE

1.Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2.Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz z w celu ochrony osób i mienia szkoły – art. 6 ust. 1 lit f. i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe.

3.Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10 .

4.Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

5.Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
a)wejścia i wyjścia do szkoły,
b)wejście (i wyjście) do sali gimnastycznej,
c)bramy wjazdowe na teren posesji placówki,
d)boisko szkolne,
e)teren posesji wokół szkoły ,
f)korytarze szkolne na parterze i I piętrze,
g)korytarz z szafkami szkolnymi

6.Monitoring funkcjonuje całodobowo.

7.Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

8.Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku.

9.System monitoringu wizyjnego składa się z:

a)8 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
b)jednego urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 1 monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń, umieszczonego w sekretariacie szkoły.
10.Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
11.Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY W SZKOLE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:
1.Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 734 467 316 lub adresem e-mail: iod@lo1glogow.com.
3.Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
4.Dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 108a ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 996, 1000, 1290 i 1669 z późn.zm].
5.Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 15 dni.
6.Dane z monitoringu mogą być udostępnione, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Wówczas czas przechowywania zapisów z monitoringu wizyjnego ulega wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania. Ponadto Administrator będzie udostępniał dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Są to dostawcy systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7.Dane osobowe osoby zarejestrowanej nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych.
9.Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

12.Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
13.Okres przechowywania danych wynosi do 15 dni w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 10, w sekretariacie szkoły, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
14.W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

15.Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

16.Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

17.Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

18.Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

a)numer porządkowy kopii,
b)okres, którego dotyczy nagranie,
c)źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,
d)data wykonania kopii;
e)dane osoby, która sporządziła kopię.

19.Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w sejfie.

20.Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

21.Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

22.Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

23.W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

24.Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora.